bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Centrum Sportu i Rekreacji
w Ślesinie

Przedmiot działalności i kompetencje

Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Ślesin nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, której podstawowym celem jest realizacja zadań własnych Gminy Ślesin w zakresie:


1. kultury fizycznej i sportu
2. utrzymania terenów rekreacyjnych
3. utrzymania urządzeń sportowych
4. gospodarowania lokalami użytkowymi

Celem działania Centrum jest w szczególności:


1) rozwijanie i udostępnianie przekazanej do zarządzania materialnej bazy sportowo-rekreacyjnej do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenia sportowego;
2) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych;
3) świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej stanowiącej podstawę aktywnego wypoczynku i rekreacji dla szerokich warstw społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych.


Do podstawowych zadań Centrum należy:


1) zagospodarowanie oraz zapewnienie właściwej eksploatacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych, obiektów, terenów oraz miejsc do tego przeznaczonych i przekazanych Centrum;
2) udostępnianie obiektów i urządzeń znajdujących się w dyspozycji Centrum dla celów szkolenia sportowego oraz rekreacji ruchowej prowadzonej przez stowarzyszenia sportowe oraz współpraca w dziedzinie kultury fizycznej ze szkołami oraz innymi jednostkami i organizacjami;
3) zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych;
4) rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej;
5) prowadzenie innej działalności, w tym działalności usługowej w granicach zadań użyteczności publicznej, celem pozyskiwania dochodów budżetowych;Opublikował: Artur Banasiak
Publikacja dnia: 25.01.2016
Podpisał: Artur Banasiak
Dokument z dnia: 22.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 677