bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Centrum Sportu i Rekreacji
w Ślesinie

Statut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XI/15
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 5 listopada 2015 r.

Statut
Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie


Rozdział 1.


Postanowienia ogólne

§ 1.


1. Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie zwany dalej "Centrum" działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715);
3) niniejszego Statutu;
4) innych właściwych przepisów prawa.
2. Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie może używać skrótu nazwy: "CSiR Ślesin".
3. Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie używa na pieczątkach, tablicach, wywieszkach, ogłoszeniach oraz do korespondencji nazwy " Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie ".

§ 2.


Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Ślesin nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, której podstawowym celem jest realizacja zadań własnych Gminy Ślesin w zakresie:
1. kultury fizycznej i sportu
2. utrzymania terenów rekreacyjnych
3. utrzymania urządzeń sportowych
4. gospodarowania lokalami użytkowymi

§ 3.


1. Terenem działania Centrum jest Gmina Ślesin.
2. Siedziba Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie mieści się w Ślesinie przy ulicy Napoleona 15d.
3. Organem założycielskim Centrum jest Rada Miejska Gminy Ślesin, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.


Rozdział 2.


Cele i zakres działania

§ 4.


Celem działania Centrum jest w szczególności:
1) rozwijanie i udostępnianie przekazanej do zarządzania materialnej bazy sportowo-rekreacyjnej do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenia sportowego;
2) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych;
3) świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej stanowiącej podstawę aktywnego wypoczynku i rekreacji dla szerokich warstw społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych.

§ 5.


Do podstawowych zadań Centrum należy:
1) zagospodarowanie oraz zapewnienie właściwej eksploatacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych, obiektów, terenów oraz miejsc do tego przeznaczonych i przekazanych Centrum;
2) udostępnianie obiektów i urządzeń znajdujących się w dyspozycji Centrum dla celów szkolenia sportowego oraz rekreacji ruchowej prowadzonej przez stowarzyszenia sportowe oraz współpraca w dziedzinie kultury fizycznej ze szkołami oraz innymi jednostkami i organizacjami;
3) zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych;
4) rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej;
5) prowadzenie innej działalności, w tym działalności usługowej w granicach zadań użyteczności publicznej, celem pozyskiwania dochodów budżetowych;


Rozdział 3.


Zarządzanie i organizacja

§ 6.


Centrum kieruje dyrektor, który zarządza jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 7.


Do zakresu działania dyrektora Centrum należy w szczególności:
1) kierowanie pracą i kontrola nad prawidłowym wykonywaniem zadań;
2) wykonywanie czynności w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych w Centrum pracowników;
3) przedkładanie wymaganych prawem sprawozdań i informacji organom administracji rządowej i samorządowej,
4) współdziałanie w realizacji statutowych celów i zadań z organami Gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 8.


Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialności zatrudnionych osób określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Centrum w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Ślesin.

Rozdział 4.


Gospodarka finansowa

§ 9.


1. Centrum realizuje swe cele i zadania statutowe w oparciu o składniki majątkowe, które stanowią mienie komunalne.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy opracowany przez dyrektora.
3. Wydatki jednostki związane z realizacją celów i zadań statutowych oraz z jej funkcjonowaniem są pokrywane bezpośrednio z budżetu Gminy Ślesin zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
4. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Centrum ponosi dyrektor w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami.

Rozdział 5.


Kontrola i nadzór

§ 10.


1. Nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.
2. W ramach sprawowania nadzoru nad Centrum Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin uprawniony jest w szczególności do:
1) określania kierunków działania Centrum;
2) oceny działalności Centrum i jego dyrektora;
3) oceny prawidłowości wykorzystania środków finansowych i przekazanego mienia komunalnego.

§ 11.


Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej i zarządczej w Centrum wykonuje dyrektor osobiście lub upoważnieni przez niego pracownicy.

Rozdział 6.


Postanowienia końcowe

§ 12.


W przypadku likwidacji Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie, Rada Miejska Gminy Ślesin określa przeznaczenie mienia jednostki, a Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin przejmuje dokumentację tej jednostki.

§ 13.


1. Zmiany w niniejszym statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.Opublikował: Artur Banasiak
Publikacja dnia: 05.02.2016
Podpisał: Artur Banasiak
Dokument z dnia: 25.01.2016
Dokument oglądany razy: 964